>
مهاجران ایرانی، رویدادهای کانادایی، در مجله تیتر
مجید درخشانی و شاهو عندلیبی, عکس از نینا کبریایی

Tirgan-NinaKebreiaei (25)

Tirgan Festival in toronto Canada, 2017, Titre Mag, Photo By Nina Kebriaee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.