>
مهاجران ایرانی، رویدادهای کانادایی، در مجله تیتر

رادیو تیتر

ایران ، ایران
جام جهانی روسیه و حال و هوای ایرانیان
ایران ، ایران  جام جهانی روسیه و حال و هوای ایرانیان
خواب دائمی یک هنرمند
به یاد لون هفتوان دوست خوبمان
خواب دائمی یک هنرمند به یاد لون هفتوان دوست خوبمان
این کجا و آن کجا
نگاهی بهآخرین فیلم مانی حقیقی و فیلم مصادره
این کجا و آن کجا  نگاهی بهآخرین فیلم مانی حقیقی و فیلم مصادره
جشنواره فیلم کن ۷۱
گفتگوی اختصاصی با بهناز جعفری و گزارش مجید موثقی از فستیوال فیلم کن
جشنواره فیلم کن ۷۱  گفتگوی اختصاصی با بهناز جعفری و گزارش مجید موثقی از فستیوال فیلم کن
نغمه افشین جاه و چالشی جدید
فراز و فرود
نغمه افشین جاه و چالشی جدید فراز و فرود
اوتیسم در جامعه ایرانی کانادا
اولین درهمی خانواده های ایرانی و چالش اوتیسم
اوتیسم در جامعه ایرانی کانادا  اولین درهمی خانواده های ایرانی و چالش اوتیسم

 

ایران ، ایران
جام جهانی روسیه و حال و هوای ایرانیان
ایران ، ایران  جام جهانی روسیه و حال و هوای ایرانیان
{{heart_svg}}LikeLikedFree Download
25

 

خواب دائمی یک هنرمند
به یاد لون هفتوان دوست خوبمان
خواب دائمی یک هنرمند به یاد لون هفتوان دوست خوبمان
{{svg_share_icon}}
{{heart_svg}}LikeLikedFree Download
30
این کجا و آن کجا
نگاهی به آخرین فیلم مانی حقیقی و فیلم مصادره
این کجا و آن کجا  نگاهی به آخرین فیلم مانی حقیقی و فیلم مصادره
{{svg_share_icon}}
{{heart_svg}}LikeLikedFree Download
25
جشنواره فیلم کن ۷۱
گفتگوی اختصاصی با بهناز جعفری و گزارش مجید موثقی از فستیوال فیلم کن
جشنواره فیلم کن ۷۱  گفتگوی اختصاصی با بهناز جعفری و گزارش مجید موثقی از فستیوال فیلم کن
{{svg_share_icon}}
{{heart_svg}}LikeLikedFree Download
26
نغمه افشین جاه و چالشی جدید
فراز و فرود
نغمه افشین جاه و چالشی جدید فراز و فرود
{{svg_share_icon}}
{{heart_svg}}LikeLikedFree Download
22
اوتیسم در جامعه ایرانی کانادا
اولین درهمی خانواده های ایرانی و چالش اوتیسم
اوتیسم در جامعه ایرانی کانادا  اولین درهمی خانواده های ایرانی و چالش اوتیسم
{{svg_share_icon}}
{{heart_svg}}LikeLikedFree Download
20